گزارش شاخص عملکرد بخش مشارکت‌های مردمی در سال 2022 منتشر شد

گزارش عملکرد بخش مشارکت‌های مردمی در سال 2022((Doing Good Index جامع‌ترین گزارش منتشر شده تا به امروز در آسیاست.این گزارش، عواملی را که سرمایه‌های خصوصی و دولتی، به سمت چالش‌های اجتماعی و بخش اقتصادی آنان هدایت می‌شوند را در 17 کشور آسیایی مورد بررسی قرار میدهد.