طرح تعالی مراکز نیکوکاری توسط تیم بنیاد تعالی اجتماعی زندگی(اخبار در حال به روز رسانی)