نخستین دوره آموزشی مدیریت اجرایی سازمان‌های مردم نهاد ویژه بنیادهای حامیان دانشگاهی، برگزار شد.