دیدار مدیر عامل بنیاد با خیر محترم؛ جهانگیر(مصطفی) ابراهیمی