برگزاری نخستین دوره آموزشی مدیریت اجرایی سازمان‌های مردم نهاد در تهران