آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه در کشورها (شاخص‌ها)

 • آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه ایالات متحده آمریکا

  فصل اول: اطلاعات کلی کشور ایالات متحده امریکا فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ایالات متحدۀ امریکا فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور ایالات متحده امریکا فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور ایالات متحده امریکا فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور ایالات متحده امریکا دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه ایالات متحده آمریکا

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور آلمان فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور آلمان فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور آلمان فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور آلمان فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور آلمان دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه آلمان

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور استرالیا فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور استرالیا فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور استرالیا فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور استرالیا فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور استرالیا دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه استرالیا

 • فصل اول: اطلاعات کلی بریتانیا فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در بریتانیا فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در بریتانیا فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در بریتانیا فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در بریتانیا دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه بریتانیا

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور سوئیس فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور سوئیس فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور سوئیس فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور سوئیس فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور سوئیس دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور سوئیس

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور ژاپن فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ژاپن فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور ژاپن فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور ژاپن فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور ژاپن دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور ژاپن

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور هلند فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور هلند فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور هلند فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور هلند فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور هلند دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور هلند

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور سوئد فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور سوئد فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور سوئد فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور سوئد فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور سوئد دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور سوئد

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور کانادا فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور کانادا فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور کانادا فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور کانادا فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور کانادا دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور کانادا

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور روسیه فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور روسیه فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور روسیه فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور روسیه فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور روسیه دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور روسیه

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور فرانسه فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور فرانسه فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور فرانسه فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور فرانسه فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور فرانسه دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور فرانسه

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور ایتالیا فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ایتالیا فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور ایتالیا فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور ایتالیا فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور ایتالیا دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور ایتالیا

 • فصل اول: اطلاعات کلی کشور ترکیه فصل دوم: مفهوم وقف و امور خیریه در کشور ترکیه فصل سوم: روند توسعه و وضعیت موجود وقف و امور خیریه در کشور ترکیه فصل چهارم: نگاشت نهادی وقف و امور خیریه در کشور ترکیه فصل پنجم: قوانین و برنامه های توسعه وقف و امور خیریه در کشور ترکیه دانلود

  آشنایی با نظام مدیریت وقف و امور خیریه کشور ترکیه