مطالعات الگوبرداری از جوایز معتبر علم و فناوری دنیا