تدوین سند راهبردی ستاد توان افزایی و حمایت از فعالیت سمن‌های شهر تهران