گزارش شاخص عملکرد بخش مشارکت‌های مردمی در سال 2022

گزارش عملکرد بخش مشارکت‌های مردمی در سال 2022(Doing Good Index) جامع‌ترین گزارش منتشر شده تا به امروز در آسیاست.این گزارش، عواملی را که سرمایه‌های خصوصی و دولتی، به سمت چالش‌های اجتماعی و بخش اقتصادی آنان هدایت می‌شوند را در 17 کشور آسیایی مورد بررسی قرار میدهد.

آسـیا، همـواره قلـب نـوآوری، خلاقیـت و نبـوغ جهـان بوده اسـت. آسـیا رشـد اقتصـادی فوقالعـاده‌ای را در دهـه اخیـر تجربـه کـرده اسـت کـه همیـن امـر، یـک محـرک قابل توجـه در سـلامت و رفـاه میلیون‌هـا نفـر،به شــمار مــی‌رود. ایــن رشــد قابــل توجــه، قــاره آســیا را در سراســر جهــان در مرکــز توجــه دولت‌هــا قــرار داده و نقـش کشـورهای آسـیایی را در مقیـاس جهانـی، پررنگ‌تـر کـرده اسـت. امـا در سـه سـال گذشـته، همه گیــری بیمــاری کووید-19عقبگردهــای فراوانــی را به دنبــال داشته اســت. نابرابری‌هــا، بــه اوج خــود رســیده و پیشــرفت هایی کــه به ســختی به دســت آمده بود، جــای خــود را بــه عقبگــرد داده اســت. بیــش از دو سـوم جمعیـت بخـش جنوبـی آسـیا، آسـیای شـرقی و اقیانـوس اطلـس، به تازگـی دچـار فقـر شـده اند و البتـه، شـایان ذکـر اسـت کـه سـازمان توسـعه و همکاری‌هـای اقتصـادی ، شـکاف مالیاتـی موجـود را، به منظـور دسـتیابی بـه اهـداف توسـعه پایـدار سـازمان ملـل متحـد تـا سـال ،2030سـالیانه 1.5 تریلیـون دلار آمریـکا تخمیـن زده اسـت، کـه ایـن میـزان در نتیجـه همه گیـری میتوانـد تـا 70درصـد افزایـش یابـد.بخــش اجتماعــی آســیا ،به رغــم طوفان هــای تاریخــی، ظرفیــت خــود را به عنــوان یــک شــریک معتمــد بـرای تحقـق توسـعه پایـدار، همـکاری بـا دولت‌هـا، شـرکت‌ها و سـازمان‌های بشردوسـتانه، نشـان داده اسـت تـا همـه چیـز را آنطـور کـه بایـد و شـاید بازسـازی کنـد . بـا ایـن حـال، سـازمان‌های بشردوسـتانه آسـیایی همچنــان به علــت عــدم اعتمــاد بــه شــرایط ســاختاری و زیربنایــی، از دســتیابی بــه بیشتریــن بــازده خــود بازمی‌ماننـد. شـاخص عملکـرد بخـش مشـارکت‌های مردمـی ، در سـومین ویرایـش خـود نشـان می دهـد کـه چگونـه میتـوان ایـن رونـد را تغییـر داد.شـاخص عملکـرد بخـش مشـارکت‌های مردمـی، برحسـب شـواهد بـه یافته‌هایـی دسـت یافتـه اسـت، کـه نشـان میدهنـد کـه چگونـه در کشـورهای آسـیایی، بخـش عمومـی، خصوصـی و اجتماعـی، بایـد بـا یکدیگر همـکاری کننـد تـا بـه مشـکلات عمومـی رسـیدگی کـرده و بـه تـداوم و نشـاط اقتصـادی و اجتماعـی کمـک کننــد.هــدف اصلــی دیدگاه هــای داده محــور مــا، کمــک بــه دســتاندرکاران ســازمان‌های بشردوســتانه، خط مشــی گذاران، محققــان و شــهروندان متعهــد اســت تــا بداننــد کــه چــه اهرم‌هایــی را میتــوان بــرای افزایـش مشـارکت در کمک هـای بشردوسـتانه، در کشـو‌رها بـه کار گرفـت.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزارش شاخص عملکرد بخش مشارکت‌های مردمی در سال 2022”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “گزارش شاخص عملکرد بخش مشارکت‌های مردمی در سال 2022”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *