نام آوران اجتماعی

نجم‌السلطنه

نجم‌السلطنه

نجم‌السلطنه، زاده خانواده‌ای قاجاری، زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد. او در میان ثروت بزرگ شد، اما این رفاه او را از مصائب زندگی دور نکرد. با داشتن فرزندانی از سه ازدواج، او با مشکلات بسیاری مواجه شد.بزرگ‌ترین کار نیکوکارانه نجم‌السلطنه، تأسیس بیمارستان نجمیه در سال ۱۳۰۷ بود. او باغی در یوسف‌آباد تهران را وقف این بیمارستان کرد و درآمد چندین ملک خود را به این مرکز اختصاص داد. نجم‌السلطنه تا پایان عمر خود شخصاً بر امور بیمارستان نظارت داشت و این بیمارستان به یکی از مراکز درمانی مهم برای فقرا تبدیل شد.

نجم‌السلطنه، زاده خانواده‌ای قاجاری، زندگی خود را وقف خدمت به مردم کرد. او در میان ثروت بزرگ شد، اما این رفاه او را از مصائب زندگی دور نکرد. با داشتن فرزندانی از سه ازدواج، او با مشکلات بسیاری مواجه شد.بزرگ‌ترین کار نیکوکارانه نجم‌السلطنه، تأسیس بیمارستان نجمیه در سال ۱۳۰۷ بود. او باغی در یوسف‌آباد تهران را وقف این بیمارستان کرد و درآمد چندین ملک خود را به این مرکز اختصاص داد. نجم‌السلطنه تا پایان عمر خود شخصاً بر امور بیمارستان نظارت داشت و این بیمارستان به یکی از مراکز درمانی مهم برای فقرا تبدیل شد.