نام آوران اجتماعی

اشرف قندهاری بهارزاده

اشرف قندهاری بهارزاده

اشرف قندهاری‌ در روزگاری که تنها نیرویی که در اختیارش بود، ارادهٔ سرسختش بود، به دنیا آمد. از جوانی، او آرمان‌های بزرگی در سر داشت؛ آرزویی که همیشه در دلش می‌پرورید، کمک به دیگران. اولین قدم‌های اشرف در جهت تحقق این آرزوها، با درس خواندن و یادگیری مستمر بود. او با پیوستن به گروه‌های خیریه و مشارکت در پروژه‌های انسان‌مدارانه، احساس کرد که به وظیفه‌ای عمیق‌تر در زندگی خود می‌رسد.

اشرف قندهاری در روزگاری که تنها نیرویی که در اختیارش بود، ارادهٔ سرسختش بود، به دنیا آمد. از جوانی، او آرمان‌های بزرگی در سر داشت؛ آرزویی که همیشه در دلش می‌پرورید، کمک به دیگران. اولین قدم‌های اشرف در جهت تحقق این آرزوها، با درس خواندن و یادگیری مستمر بود. او با پیوستن به گروه‌های خیریه و مشارکت در پروژه‌های انسان‌مدارانه، احساس کرد که به وظیفه‌ای عمیق‌تر در زندگی خود می‌رسد.