فراتر از جایزه؛ کاوشی در نقش جوایز در زیست بوم علم و فناوری

 
 • سرشناسه: جعفری، محمدمهدی، 0626-
 • عنوان و نام پديدآور: فراترررر از جرررايز : کاوشررری در نقررر جررروايز در زيسرررتبررروم علرررم و فنررراوری/مولفررران
  محمدمهدی جعفری، فائز سادات اصفهانی، ناصر باقریمقدم.
 • مشخصات نشر: تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ، 0411.
 • زبان: فارسی
 • مشخصات ظاهری: 688 ص.: جدول، نمودار.
 • شابک: 4-8-98500-622-978
 • وضعیت فهرست نويسی: فیپا
 • موضوع: علوم — جايز ها
 • شناسه افزود : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • شماره کتابشناسی ملی : 8227442